​Koperty:

C6, C5, C4, DL i K45 (155x155mm)​

  • Zadruk 4/0

  • Odrywany pasek klejowy